top of page

Cwrdd â'n tîm // Meet Our Team

crist.jpg

Cadeirydd // Chair

Cris Tomos

Mae Cris wedi bod yn ymwneud â datblygiadau menter gymdeithasol gymunedol ers dros 25 mlynedd. Mae’n Aelod Bwrdd o 4CG Cooperative – Meysydd Parcio sy’n eiddo i’r Gymuned, Unedau Manwerthu, Swyddfeydd, Byncws a Chanolfan Grefftau yn Aberteifi. Cris yw Cadeirydd cwmni cydweithredol Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian sydd wedi gosod tyrbin gwynt 700kw sy’n eiddo i’r gymuned ym mis Hydref 2019 gyda digon o ynni wedi’i gynhyrchu i bweru dros 500 o gartrefi. Hefyd, bu’n arwain prosiect Canolfan Hermon. Derbyniodd Cris wobr Cydweithredwr y Flwyddyn Cymraeg yn 2012 a Phencampwr Menter Gymdeithasol Cymru y flwyddyn yn 2013. Ar hyn o bryd, mae Cris yn gweithio i’r elusen menter gymdeithasol PLANED fel Rheolwr Datblygu Cymunedol ac wedi cefnogi pryniant cymunedol Tafarn Sinc lle mae 380 cododd pobl dros £400,000 i brynu’r dafarn eiconig yng Ngogledd Sir Benfro. Ym mis Mai 2017.

***

Cris has been involved with community social enterprise developments for over 25 years. He is a Board Member of 4CG Cooperative – Community owned Car Parks, Retail units, Offices, Bunkhouse & Craft Centre in Cardigan. Cris is the Chair of Cwm Arian Renewable Energy cooperative that has put up a 700kw community-owned wind turbine in October 2019 with enough energy produced to power over 500 homes. Also, he spearheaded the Canolfan Hermon project. Cris received the award of Welsh Co-operator of the Year in 2012 and Welsh Social Enterprise Champion of the year in 2013. Currently, Cris works for the social enterprise charity PLANED as a Community Development Manager and supported the community purchase of Tafarn Sinc where 380 people raised over £400,000 to buy the iconic pub in North Pembrokeshire. In May 2017, Cris was elected as the county councillor for Crymych ward and became the Pembrokeshire cabinet member for the Environment, Public Protection, and the Welsh Language.

Emma staff pic.jpg

Swyddog Prosiect // Project Officer

Emma Baker

Mae gan Emma gefndir mewn addysgu Celf ac addysg oriel. Mae'n byw yn Hermon a hefyd yn gyfranddaliwr yng nghynllun CarTrefUn. Mae hi hefyd yn gweithio fel Cydlynydd Prosiect ar gyfer Y Stiwdio - adeilad cymunedol arall gyferbyn â chapel Brynmyrnach.

***

Emma has a background in Art teaching and gallery education. She is a resident of Hermon and also a share holder in the CarTrefUn scheme. She also works as the Project Coordinator for Y Stiwdio - another community building opposite the chapel in the village.

Adobe_Express_20230107_1227570_1_edited.png

Trustee

Trustee

Coming soon..

Adobe_Express_20230107_1227570_1_edited.png

Trustee

Trustee

Coming soon

bottom of page